Questions and Answers (algemeen)

Bekijk hieronder alle vragen aan de landelijke politiek. Alle vragen zijn gesteld door jongeren van Speaking Minds.

Er zijn een paar manieren, waardoor jij invloed kunt uitoefenen op gemeentelijk beleid:

 1. Schrijf een brief aan de gemeenteraad. 
 2. Vraag of je mag spreken tijdens een raadsvergadering of tijdens een commissievergadering.
 3. Neem direct contact op met een gemeenteraadslid of met een politieke partij. 
 4. Organiseer een ‘burgerinitiatief.’

Als je 18 wordt, dan veranderen er een aantal dingen. Zo moet je bijvoorbeeld vanaf je 18de je zorgverzekering betalen, maar je kunt hier ook weer zorgtoeslag voor krijgen. Je kunt bij de website van de overheid rijksoverheid.nl kijken wat er allemaal verandert als je 18 bent. Daarnaast staat er ook op wijzeringeldzaken.nl wat er financieel allemaal verandert als je 18 jaar bent geworden.

De wethouders zijn vergelijkbaar met de ministers in de landelijke politiek in Den Haag, maar dan op gemeenteniveau. Iedere wethouder heeft een eigen thema, zoals financiën of onderwijs, en is verantwoordelijk voor het beleid op dit onderwerp. Van dag tot dag geven de wethouders leiding aan de gemeentediensten (zoals de vuilnisdienst en het onderwijs). Daarbij vormen de wethouders samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (college van B&W), dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de stad.

Een beleidsmaker bij de gemeente houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en evalueren van het beleid. Meestal heeft iedere beleidsmedewerker binnen de gemeente een eigen afdeling of werkterrein waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Dat kan bijvoorbeeld armoedebeleid zijn.

Als je het niet eens bent met een overheidsbeslissing, zoals een beslissing van de gemeente kun je hier soms bezwaar tegen maken. Dat doe je door een bezwaarschrift in te dienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat de beslissing is gemaakt worden verstuurd.

Een petitie is een verzoek of oproep aan het kabinet waarmee je jouw mening kan geven over het beleid. Je moet dit schriftelijk aanmelden bij de Tweede Kamer waarna de aanbieding van de petitie op de lijst van ingekomen stukken wordt geplaatst. Daarna besluit een commissie of, en zo ja, wanneer de petitie kan worden aangeboden. Het is vrij lastig om dit voor elkaar te krijgen, maar als het lukt heb je een hele sterke oproep aan de politiek waar ze ook gehoor aan moeten geven.

Allereerst is er de gemeenteraad. Deze raad bestaat uit volksvertegenwoordigers die worden gekozen tijdens gemeentelijke verkiezingen. De gemeenteraad komt minimaal één keer per maand bijeen. De grootte van deze raad is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Zo heeft een stad als Amsterdam 45 raadsleden en een kleinere plaats als Veendam 21 raadsleden. De gemeenteraad is er voor het volk en moet ook goede contacten onderhouden met de inwoners van een gemeente om te weten wat er speelt.

 • Tip 1: Praat met zoveel mogelijk mensen en kijk of je medestanders kunt vinden.
 • Tip 2: Verzamel informatie en zorg voor goede argumenten.
 • Tip 3: Denk mee met de gemeente. Zeg niet alleen dat iets niet klopt maar leg ook uit hoe het beter kan.
 • Tip 4: Ga het gesprek aan en lobby.
 • Tip 5: Voer actie.

Elke vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste volgende verkiezingen zijn 21 maart 2018.

Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de gemeente. De gemeente zorgt voor alle zaken die direct in jouw buurt nodig zijn. Ook voeren gemeenten taken uit die de overheid voor hun bepaalt. Dingen die de gemeente onder andere voor jongeren regelt zijn:

– je paspoort, rijbewijs en ID-kaart

– adresgegevens en verhuizing

– zorgen voor voldoende woningen

– goede bereikbaarheid van plekken en verkeersveiligheid

Zie voor meer informatie deze video.

Je kan op verschillende manieren invloed uitoefenen bij de gemeente en je mening geven. Gemeente zijn wettelijk verplicht op jongeren te betrekken bij zaken die hen aangaan. Je kan je mening geven via de volgende mogelijkheden:

– Wijk-, buurt-, en adviesraad

– Referendum

– Burgerinitiatief

– Wethouder mondeling of schriftelijk benaderen

– Gemeenteraadsvergadering bijwonen

– Contact met de gemeenteraad

Zie voor meer informatie deze video van Pro Demos

Questions and Answers (gemeenten)

Bekijk hieronder alle vragen aan de gemeentelijke politiek. Alle vragen zijn gesteld door jongeren van Speaking Minds.

Almelo

Dit is afhankelijk van het advies en de vraag of het gemakkelijk ingevoerd kan worden, wat de kosten zijn, etc.

De gemeente Almelo heeft een Jongereraad en ook twee jeugdburgemeesters.

Bij de woningstichtingen is dit probleem bekend. Zij kijken naar de mogelijkheid voor kleinere en goedkopere wooneenheden voor jongeren.

Als hiermee de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt bedoeld dan is de termijn van 3 jaar in de wet vastgelegd en dus verplicht.

In het geval van een BBR (budgetbeheerrekening) is de termijn afhankelijk van de noodzaak; totdat de mensen zelfredzaam zijn en de regie weer zelf kunnen overnemen.

De voedselbank is een vangnet voorziening. Niet alle mensen die in een uitkeringssituatie zitten of terechtkomen hebben de voedselbank nodig. Alleen mensen die te weinig van hun inkomen overhouden voor eten en drinken komen ervoor in aanmerking. Indien dit het geval is dan worden zij op de mogelijkheid gewezen door gemeente of hulpverleners.

Almelo heeft een Jeugdfonds. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. De bijdrage wordt niet rechtstreeks aan de kinderen of ouders uitgekeerd. De contributie gaat rechtstreeks naar de sportvereniging. Voor sportkleding kan een waardebon verstrekt worden. De sportzaak kan de waardebon bij het Jeugdfonds verzilveren. De bijdrage is maximaal  € 225,– per jaar of sportseizoen. In de meeste gevallen zorgt een tussenpersoon (bijvoorbeeld een huisarts of een maatschappelijk werker) voor de aanmelding. Als dat niet gebeurt dan kunnen ouders zelf bij Almelo Doet Mee (aan de Rietstraat 143) een aanvraag doen.

Venlo

Dat lijkt ons een uitstekend idee. De vraag is hoe je dat het beste kunt doen.

Er zijn wel spellen die op de basisscholen, maar ook in het voortgezet onderwijs gespeeld kunnen worden (‘arm en rijk’-spel, ontwikkeld door vrijwilligers van het Mafcentrum in Maasbree). Alleen hebben de meeste scholen hier (nog?) geen tijd voor in hun lesprogramma, en de spellen vragen veel begeleiding (vrijwilligerswerk, er moeten dan wel genoeg vrijwilligers zijn die dat willen (blijven) doen). Veel scholen geven wel aandacht aan armoede, maar dan meer aan armoede in bijvoorbeeld Afrika en niet aan armoede in Venlo.

 

We (we = Dinie Vogels en Nicole Thomeer, de beleidsadviseurs, samen met nog enkele andere mensen) zijn in 2015 begonnen met het geven van scholingen voor allerlei mensen die met jongeren in armoede te maken hebben: mensen van basisscholen, mensen van de huizen van de wijk, onze eigen coaches, schuldhulpmaatjes, bewindvoerders, maatschappelijk werkers, mensen van kerken en fondsen, Wel.kom,  Humanitas, schuldhulpverleners enzovoorts. We hebben daar vooral de regelingen die er voor kinderen zijn uitgelegd, en uitgelegd hoe ze kunnen helpen bij het doen van een aanvraag voor zo’n regeling. Ook is er een scholing geweest voor personeelsmanagers van allerlei bedrijven. Want zij zien in hun organisatie natuurlijk ook mensen die het financieel moeilijk hebben. In 2015 is er ook een training geweest hoe mensen armoede kunnen herkennen en het gesprek hierover kunnen aangaan, zodat ze mensen kunnen wijzen op de regelingen die er zijn.

De scholingen hebben vooral plaats gevonden in de gemeentekantoren en een enkele keer in de kantoren van de verschillende organisaties.

Op dit moment geven we de scholingen niet meer. De reden daarvoor is, dat we hebben gezien dat er veel meer mensen bij de verschillende regelingen zijn gaan aanvragen. Op zich vinden we dat heel fijn. Maar het betekent ook dat de regelingen de gemeente ook veel meer geld kosten, en door de bezuinigingen is er nu niet meer geld beschikbaar. We zouden het heel erg vinden als we kinderen dan moeten teleurstellen. Zodra het geld het toelaat, gaan we natuurlijk weer voorlichting geven. Want het liefst willen we dat alle kinderen die in armoede opgroeien van de regelingen gebruik maken!

Er is geen speciaal “armoede-informatiepunt” in Venlo. Wel zijn er verschillende websites waar veel informatie te vinden is. Zoals de websites:

 • venlo.nl ; hier kunnen mensen informatie opzoeken van allerlei armoederegelingen. Dan kunnen ze gewoon de naam (of een deel van de naam) van de regeling intoetsen en krijgen ze informatie over de regeling en vaak kunnen ze die dan ook gelijk online aanvragen). Daarbij kunnen ze ook op een link klikken naar de website van de jeugdfondsen:
 • jeugdfondsenvenlo.nl: hier vind je informatie over het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, de Geld Terug Regeling, Vergoeding voor MBO-studenten, de Sinterklaasbank en het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 • bindkrachtvenlo.nl : op deze site vind je onder meer informatie over het kindpakket met alle hulpregelingen voor kinderen, de inkomenskaart met daarin alle armoederegelingen in Venlo en een overzicht van verschillende noodfondsen (hulpfondsen) in Venlo.

Voor “offline” informatie kun je terecht in de Huizen van de Wijk bij de Informatie en Adviespunten. Daarnaast hebben wij met onze scholingen zoveel mogelijk organisaties geïnformeerd over de regelingen, dus ook zij kunnen informatie geven.

De Voedselbank Venlo heeft al een eigen website, net als de Kledingbank en de Jeugdfondsen. Via google kunnen mensen bij die websites terechtkomen. Op de site van de gemeente Venlo kom je ook bij die sites terecht. Er is nog geen site waar àlle instanties en regelingen overzichtelijk bij elkaar staan en waar je eenvoudig naar al die instanties en regelingen kunt doorklikken. Verschillende andere gemeenten hebben dat wel al.

Wij zijn zeker voorstander van een jongerenraad voor de gemeente Venlo. Wij zijn van mening dat er ook vast wel jongeren te vinden zijn die hierin zouden willen zitten. Er is al eens een initiatief geweest om een jongerenraad op te zetten, maar tot nog toe is dat niet gelukt. Het zou wel interessant zijn om te kijken wat er voor nodig is om een jongerenraad in het leven te roepen en vooral ook: hoe hou je die raad in stand. Want jongeren worden natuurlijk ouder en blijven niet eeuwig in de raad zitten. Hoe ga  je dit organiseren? Wie organiseert het? Wat is er allemaal voor nodig? Wie komen er in de raad, wat is de selectieprocedure enzovoorts.

Bij Sociale Innovatie (platform voor nieuwe initiatieven) ligt nog een idee hiervoor op de plank.

We zijn in 2015 begonnen met het geven van scholingen voor allerlei mensen die met jongeren in armoede te maken hebben: mensen van basisscholen, mensen van de huizen van de wijk, onze eigen coaches, schuldhulpmaatjes, bewindvoerders, maatschappelijk werkers, mensen van kerken en fondsen, Wel.kom,  Humanitas, schuldhulpverleners enzovoorts. We hebben daar vooral de regelingen die er voor kinderen zijn uitgelegd, en uitgelegd hoe ze kunnen helpen bij het doen van een aanvraag voor zo’n regeling. Ook is er een scholing geweest voor personeelsmanagers van allerlei bedrijven. Want zij zien in hun organisatie natuurlijk ook mensen die het financieel moeilijk hebben. In 2015 is er ook een training geweest hoe mensen armoede kunnen herkennen en het gesprek hierover kunnen aangaan, zodat ze mensen kunnen wijzen op de regelingen die er zijn.

Kampen

In Kampen valt de armoede relatief mee. Zowel de werkloosheid als het aantal bijstandsuitkeringen ligt ruim onder het landelijk gemiddelde.

Volgens landelijke cijfers zou 1 op de 9 jongeren in armoede opgroeien. Vertaald naar Kampen zouden dit ca. 1.350 jongeren zijn. Gelet op de meevallende armoede lijkt dit aantal aan de hoge kant. Op  www.waarstaatjegemeente.nl wordt aangegeven dat in Kampen 3,31 % van de kinderen in armoede opgroeit, terwijl dit in Nederland gemiddeld 6,58 % is. De 3,31 % is ontleend aan kinderen die in een gezin met in bijstandsuitkering opgroeien. Er zijn in Kampen echter meer gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau of er net er boven.

We gaan er vanuit dat dit evenredig over de leeftijden verdeeld is, dus 2/3 leeftijdsgroep 0 – 12 jaar en 1/3 leeftijdsgroep 13 – 18 jaar. Op basis van 1.350 jongeren: 900 leeftijdsgroep 0-12 jaar en 450 leeftijdsgroep 13 – 18 jaar. Vanaf een jaar of 15 kunnen jongeren middels een baantje bijverdienen. Verwacht mag worden dat jongeren die opgroeien in armoede in grote getale hiervan gebruik maken en via die weg de armoede zowel in het gezin als voor hun zelf verzachten.

In het verleden was er in Kampen weinig hoogwaardige werkgelegenheid. Gevolg is dat zowel het opleidingsniveau als het inkomen gemiddeld lager is dan in de rest van Overijssel.

In het verleden is herhaaldelijk geprobeerd om met mensen die in armoede leven in gesprek te gaan. De opkomst is altijd laag, enerzijds omdat mensen zich schamen voor hun armoede, anderzijds omdat ze de gemeente niet zo als gesprekspartner zien zitten. Het is moeilijk in te schatten of de mensen die wel komen de gemeente een realistisch beeld kunnen geven van hun problemen of mogelijke oplossingen. We onderhouden om die reden veel contacten met organisaties/initiatieven die met mensen in armoede in contact komen, zoals voedselbank, jeugdsport-/jeugdcultuurfonds e.d. Ook landelijk/wetenschappelijk onderzoek helpt ons daarbij.

Eigenlijk niets. In het verleden is geprobeerd jongeren nauwer bij beleid en uitvoering te betrekken. Jongeren willen wel eenmalig meepraten, maar geen vaste, brede adviserende rol op zich nemen.

Jongeren kunnen voor een bijdrage een beroep doen op het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en het Zwemfonds (t.b.v. het behalen van zwemdiploma’s). Ook kan een gemeentelijke bijdrage in de aanschaf van een computer toegekend worden. Met ingang van 2018 wordt de bijdrage voor computer/laptop/tablet verruimd en komen er regelingen voor deelname aan schoolreisjes/excursies/verenigingskampen en voor de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

In het kader van Speaking Minds willen we graag met jongeren zoeken naar waar bij jongeren die in armoede opgroeien behoefte bestaat en op welke wijze we deze groep jongeren beter kunnen bereiken. We hopen dat Speaking Minds de handvatten darvoor oplevert

Er is een tienercentrum en een combinatie van multifunctioneel-/jongerencentrum. Er zijn een aantal groepen jongeren die op straat hangen, m.n. in IJsselmuiden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Met name jongeren tot 16 jaar klagen dat er te weinig voor hen is.

Overlast van hangjongeren is er beperkt. Het aantal groepen is beperkt en niet allemaal leveren ze overlast op. Meestal vallen groepen uiteen als de jongeren wat ouder worden. Er is wat uitgaansoverlast op vrijdag en m.n. zaterdagavond/-nacht.