Valery: ‘Het is belangrijk dat er een dialoog ontstaat tussen de gemeente en jongeren.’

Valery Hoogendoorn is beleidsmedewerker Sociaal Domein voor gemeente Emmen. Zij heeft onder andere armoedebestrijding onder kinderen en jongeren in haar pakket. Valery is bij de twee projecten van Speaking Minds in Emmen betrokken geweest.

Hoe lang ben je al werkzaam bij de gemeente en in welk domein?

Sinds juni 2009 werk ik voor de gemeente Emmen, vanaf juli 2016 ben ik beleidsmedewerker Sociaal Domein. Ik houd mij bezig met het schulden-, armoede- en minimabeleid, waaronder armoedebestrijding onder kinderen. Hiervoor overleg ik regelmatig met jongeren(organisaties), verschillende interne en externe samenwerkingspartners zoals het onderwijs, de Jongeren Advies Raad en maatschappelijke partners van het Armoedepact. Ook werk ik bij de gemeente Emmen veel samen met een promotor Kindpakket. Hij onderhoudt in de wijken contacten met de jongeren en ouders, het onderwijs, intermediairs, sport- en cultuurverenigingen, etc.

Weet je nog hoe je in contact bent gekomen met het project Speaking Minds?

Ik heb gereageerd op een oproep via de nieuwsbrief van Stimulansz. In deze nieuwsbrief werd een oproep gedaan aan gemeenten om deel te nemen aan het project. Mijn eerste contact was met adviseur Armoede en Schulden van Stimulansz, Karin van Nuland. Het project sprak mij aan, omdat het bijdraagt aan de dialoog tussen de gemeente en jongeren. Praten met, in plaats van over, wat de jongeren belangrijk vinden. Al snel na het eerste gesprek wilde onze gemeente met het project aan de slag en ging Marjolein Weidema, één van de trainers van Speaking Minds, onderzoeken welke school er in Emmen aan dit project mee wilde doen. Praktijkschool PRO Emmen reageerde direct enthousiast. Samen met deze school zijn inmiddels twee projecten succesvol afgerond. Op dit moment kijken we hoe het project structureel in het lesprogramma kan worden opgenomen.

Wat waren jouw verwachtingen van het project en waar lag de behoefte van gemeente Emmen?

De belangrijkste verwachting die wij van het project hadden, is dat de jongeren de kans kregen om hun stem en mening over bepaalde onderwerpen te geven. Wij hebben behoefte aan ideeën en adviezen van de jongeren over verschillende thema’s. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de thema’s die jongeren bezig houdt. Dit zijn niet alleen thema’s die betrekking hebben op schulden en armoede, maar ook kan het bijvoorbeeld gaan om veiligheid en gezondheid.

In hoeverre heb je het idee dat die verwachting gerealiseerd is?

De projecten hebben aan onze verwachtingen voldaan. De jongeren hebben zeer zeker hun mening gegeven over allerlei thema’s. Ze hebben allemaal goed nagedacht over hun adviezen en wij kijken er serieus naar of de adviezen haalbaar zijn.

Wat was de beleidsvraag vanuit de gemeente naar de jongeren toe?

In het eerste project hebben we aan de jongeren een vraag voorgelegd rondom het armoede- en minimabeleid: hoe zij tegen het huidige aanbod van minimaregelingen aankeken, maar ook hoe zij aankeken tegen de gebruikersvriendelijkheid van het aanbod. In het tweede project hebben we aan de jongeren gevraagd om een keuze te maken uit verschillende thema’s als veiligheid, schulden en armoede, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid of een ander maatschappelijk thema. We vonden het belangrijk om de jongeren te laten aangeven wat er bij hen leeft: wat zij vinden dat goed loopt in Emmen, maar zeker ook waar zij verbetermogelijkheden zien.

Heb je het idee dat je de beleidsthema’s duidelijk hebt kunnen vertalen naar de leefwereld van de jongeren?

Wij hebben van het eerste project geleerd dat het formuleren van de vraagstelling heel belangrijk is. De beleidsvraag die we hadden voorgelegd, bleek achteraf te breed geformuleerd. Er kwamen veel leuke adviezen uit voort, maar veel adviezen bleken in de praktijk niet echt haalbaar te zijn. Eén advies hebben we samen met PRO Emmen inmiddels vorm kunnen geven.

In het tweede project vroegen we aan te geven welke thema’s de jongeren belangrijk vonden en wat ze hierin verbeterd zouden willen zien. Dat werkte goed. De adviezen waren concreter en ook kwamen de jongeren met adviezen over thema’s waar wij als beleidsmakers niet eerder bij stil hadden gestaan. De jongeren gaven allerlei tips van gezonde voeding tot verkeersveiligheid. Ook opperden ze dat het goed zou zijn als er meer aandacht voor zieke kinderen zou komen en een hulplijn voor ouders. Hiermee leren we minder of ‘beter’ ruzie te maken met onze ouders, aldus de jongeren.

Wat hebben jullie concreet aan de adviezen gehad die gegeven zijn?

Wij zien de adviezen als waardevolle input voor beleid. Van het eerste project hebben we aan één advies vorm en inhoud kunnen geven. We zijn op dit moment de gegeven adviezen van het tweede project nog aan het onderzoeken. We geven op een later tijdstip de jongeren hiervan nog een terugkoppeling.

Wat was volgens jou het doel van de projecten Speaking Minds in Emmen?

Vorm geven aan jongerenparticipatie en natuurlijk ideeën en adviezen van de jongeren ontvangen om zo hun stem in beleid te kunnen vertalen. Jongeren zien oplossingen die wij als volwassenen minder snel zien. Dat voorkomt dat wij in valkuilen stappen en het maakt onze aanpak sterker.

Heeft de gemeente na de projecten van Speaking Minds plannen om die jongerenparticipatie actief op te blijven zoeken?

In de toekomst wil de gemeente vaker over allerlei thema’s met kinderen en jongeren in gesprek en zo horen wat er onder jongeren leeft. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep en daarmee het resultaat verbetert. Daarnaast zijn we aan het bekijken hoe wij Speaking Minds structureel kunnen opnemen in het lesprogramma van PRO Emmen.